Начало / Фондация „Подкрепа за образование” удължава срока за кандидатстване за стипендия в специалност „Топлотехника”

Фондация „Подкрепа за образование” удължава срока за кандидатстване за стипендия в специалност „Топлотехника”Поради липса на кандидати за стипендия в специалност „Топлотехника” Фондация „Подкрепа за образование” удължава срока за кандидатстване до 30.11.2017 г. включително.

За да насърчи участието на повече студенти, Фондацията премахва изискването за минимален доход на член от семейството и ще класира кандидатите за стипендия само по постигнат успех от предходната учебна година.

Изискванията към кандидатите са следните:

• среден успех не по-нисък от много добър (5,00);
• да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
• да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;
• студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

1. Молба – Заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на организацията;
2. Документ (уверение) за завършена текуща учебна година с указан успех от предходната и изрично отбелязана формата на обучение;
3. Копие от документ за самоличност;
4. Копие от Удостоверение за раждане.

Фондация „Подкрепа за образование” благодари на „Метроконсулт БГ” ЕООД за предоставените средства и усилия.


  • Сподели