Начало / Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави стипендии на 10 студента в неравностойно положение

Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави стипендии на 10 студента в неравностойно положениеdariteli-novinaФондация „Подкрепа за образование” предоставя годишни стипендии на 10 студента, в размер на 2000 лв. всяка. Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са сираци или полусираци (без родители или само с един родител) и са студенти редовна форма на обучение през учебната 2015-2016 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • среден успех не по-нисък от добър (4,00);
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
  • да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;
  • да имат доказан с документи месечен доход под 380 лв. на член от семейството;
  • студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия.

След проверка на документите Фондация „Подкрепа за образование” ще покани класираните кандидати на среща с дарителите за окончателното определяне на стипендиантите. Фондацията ще покрие транспортните разходи на поканените младежи, живеещи извън София, в рамките на страната за придвижването им до офиса на организацията.

До 15 октомври 2015 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти и ще подпише договор с всеки от тях.

Повече информация за стипендиите и необходимите документи може да бъде получена от сайта на Фондацията в секция „Стипендии” или на тел. + 359 2 983 61 88.

Фондация „Подкрепа за образование” е юридическо лице с нестопанска цел, учредена съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дейността на Фондацията е насочена към младежи, напуснали социални институции за деца, лишени от родителска грижа, и младежи от семейства в неравностойно положение и цели:

  • материално подпомагане и консултантско съдействие на тези младежи за завършване на висше образование;
  • подкрепа и консултиране на младежите за записване на специалност във висше учебно заведение, в съответствие с интересите и уменията им с оглед на бъдещата им професионална реализация;
  • съдействие за професионалната им реализация по време и след завършване на висшето им образование;
  • сътрудничество с отговорните държавни и общински институции за осигуряване на възможности за подпомагане на младежите по време и след завършване на висшето им образование.

  • Сподели