Начало / Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави стипендии на 8 студента в неравностойно положение

Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави стипендии на 8 студента в неравностойно положениеstipendii_neravnostoyno_polozhenieФондация „Подкрепа за образование” предоставя годишни стипендии на 8 студента в размер на 2000 лв. всяка.

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са сираци или полусираци (без родители или само с един родител) или младежи, напуснали социални институции за деца, лишени от родителска грижа и които са студенти редовна форма на обучение през учебната 2016-2017 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • среден успех, не по-нисък от добър (4,00);
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
 • да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;
 • да имат доказан с документи месечен доход под 420 лв. на член от семейството.

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните:

 1. Молба – Заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на организацията – Изтегли
 2. Копие на Диплома за завършено средно образование (за студентите в І-ви курс);
 3. Документ (уверение) с оценки от приемните кандидатстудентски изпити (за студентите в І-ви курс);
 4. Документ (уверение) за завършена текуща учебна година с указан успех от предходната и изрично отбелязана формата на обучение (за студентите след І-ви курс);
 5. Копие от документ за самоличност;
 6. Копие от препис – извлечение от смъртен акт на починал родител;
 7. Копие от Удостоверение за раждане;
 8. Служебна бележка за доходи на родителя/настойника за последните 12 месеца, издадена от работодателя на родителя/настойника или Декларация за доходи на родителя или настойника за последните 12 месеца, подписана от родителя или настойника (важи за младежи, живеещи в семейна среда – с един родител, с настойници или в приемно семейство) – Изтегли
 9. За безработни родители се представя документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от НОИ / РУСО/. За безработни се признават само редовно регистрираните в бюрата по труда.

Срокът за подаване на документите е до 26-ти септември 2016 год.

Документи се подават на адрес:

Фондация „Подкрепа за образование“

Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“, №12, гр. София 1111

или сканирани на eлектронен адрес: office@sefbg.com.

След проверка на документите Фондация „Подкрепа за образование” ще покани класираните кандидати на среща с дарителите за окончателното определяне на стипендиантите. Фондацията ще покрие транспортните разходи на поканените младежи, живеещи извън София, в рамките на страната за придвижването им до офиса на организацията.

До 25 октомври 2016 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти и ще подпише договор с всеки от тях.

Повече информация за стипендиите може да бъде получена от сайта на Фондацията в секция „Стипендии”: http://www.sefbg.com/ или на тел. + 359 2 983 61 88.

Фондация „Подкрепа за образование” е юридическо лице с нестопанска цел, учредена съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дейността на Фондацията е насочена към младежи, напуснали социални институции за деца, лишени от родителска грижа, и младежи от семейства в неравностойно положение и цели:

 • материално подпомагане и консултантско съдействие на тези младежи за завършване на висше образование;
 • подкрепа и консултиране на младежите за записване на специалност във висше учебно заведение, в съответствие с интересите и уменията им с оглед на бъдещата им професионална реализация;
 • съдействие за професионалната им реализация по време и след завършване на висшето им образование;
 • сътрудничество с отговорните държавни и общински институции за осигуряване на възможности за подпомагане на младежите по време и след завършване на висшето им образование.

За контакти:

Юлия Христова – Пешева

ПР специалист

Фондация „Подкрепа за образование”

Тел. 0895 459 406, Имейл: office@sefbg.com


 • Сподели