Начало / Фондация „Подкрепа за образование” предоставя стипендия на студент от специалност „Химия“ или „Инженерна геология“

Фондация „Подкрепа за образование” предоставя стипендия на студент от специалност „Химия“ или „Инженерна геология“Stipendiya_ChemistryФондация „Подкрепа за образование”  ще предостави една стипендия в размер на 2000 лева за учебната 2016-2017г. на студент от специалност „Химия“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или „Инженерна геология“ при Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски». Стипендията е осигурена от «Евротест-Контрол» ЕАД и ще бъде изплащана на 10 равни месечни вноски.

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са студенти редовна форма на обучение през учебната 2016-2017 г. по държавна поръчка по специалност „Химия“ при Софийски университет „Свети Климент Охридски“ или „Инженерна геология“ при Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски».

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • среден успех, не по-нисък от много добър (5,00);
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
 • да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. подобни или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100% или тежко болен член на семейството или настойник;
 • да имат доказан с документи месечен доход под 420 лв. на член от семейството.

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните:

 1. Молба – Заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на организацията – Изтегли
 2. Копие на Диплома за завършено средно образование (за студентите в І-ви курс);
 3. Документ (уверение) с оценки от приемните кандидатстудентски изпити (за студентите в І-ви курс);
 4. Документ (уверение) за завършена текуща учебна година с указан успех от предходната и изрично отбелязана формата на обучение (за студентите след І-ви курс);
 5. Копие от документ за самоличност;
 6. Копие от препис – извлечение смъртен акт на починал родител.
 7. Копие от Удостоверение за раждане.
 8. Служебна бележка за доходи на родителите (настойник) за последните 12 месеца, издадена от работодателя на родителите/настойника или Декларация за доходи на родителите или настойника за последните 12 месеца, подписана от родителите или настойник (в случай, че има такъв и кандидатстващият за стипендия живее с настойника в семейна среда) – Изтегли
 9. За безработни родители се представя документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от НОИ / РУСО/. За безработни се признават само редовно регистрираните в бюрата по труда.

Срокът за подаване на документите е до 26-ти септември 2016 год.

Документи се подават на адрес:

Фондация „Подкрепа за образование“

Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“, №12, гр. София 1111

или сканирани на eлектронен адрес: office@sefbg.com.

След проверка на документите Фондация „Подкрепа за образование” ще покани класираните кандидати на среща с дарителите за окончателно решение за избор на стипендиант.

До 25 октомври 2016 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви името на одобрения стипендиант и ще подпише договор с него.

Повече информация за стипендията може да бъде получена от сайта на Фондацията в секция „Стипендии”: http://www.sefbg.com/ или на тел. + 359 2 983 61 88.

Информация за «Евротест контрол» можете да откриете на сайта на компанията: http://www.eurotest-control.bg/

За контакти:

Юлия Христова – Пешева

ПР специалист

Фондация „Подкрепа за образование”

Тел. 0895 459 406, Имейл: office@sefbg.com


 • Сподели