Начало / Условия

Право за кандидатстване за стипендия за висше образование имат младежи, ненавършили 26 години, които са в неравностойно социално положение и са студенти след I-ви курс редовна форма на обучение през съответната академична година по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България. Лицата трябва да отговарят и на следните изисквания:

  • среден успех от предходната учебна година не по-нисък от много добър – 5,00;
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
  • да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;
  • да имат доказан с документи месечен доход под 610 лв. на член от семейството, в което живее.
  • Студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия.
  • Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението.

Ако отговаряте на посочените условия, моля подайте своите документи чрез секция „Кандидатстване”.

Фондация „Подкрепа за образование“ проверява документите и класира кандидатите по успех и материални възможности.

Първите класирани ще бъдат поканени за среща с дарителите за окончателното определяне на стипендиантите. Фондацията изплаща транспортните разходи на поканените кандидати, живеещи извън София, в рамките на страната за транспортирането им с обществен транспорт до офиса на Фондацията и обратно. Разходите се възстановяват срещу представяне на съответните превозни документи.

След като бъде обявен списъкът с класираните за стипендия кандидати Фондация „Подкрепа за образование“ подписва договор с всеки от тях.

Стипендиите се изплащат всеки месец – по 200 лева.

Преводите се извършват до 15-то число на всеки месец по банкова сметка, предоставена от стипендианта. Одобреният кандидат представя удостоверение, издадено от банка за наличие на банкова сметка.

За допълнителна информация можете да пишете на електронен адрес: office@sefbg.com
или да се обадете на телефон: 02/ 983 61 88.