Начало / Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2018/2019

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2018/2019Otvoreni_stipendii2018За учебната 2018/2019 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 6 студента, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления:

 • Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България”;
 • Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Финанси” или „Икономика”. Средствата са дарени от „Инфрапроект консулт” ЕООД;
 • Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Топлотехника”. Средствата са дарени от „Метроконсулт БГ” ЕООД;
 • Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Строителство на сгради и съоръжения”. Средствата са дарени от „БИАС-М” ЕООД.

Срокът за кандидатстване е до 20.10.2018 г. включително.

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са в неравностойно социално положение и са студенти след първи курс, редовна форма на обучение през учебната 2018-2019 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България.

Изискванията към кандидатите са следните:

 • среден успех не по-нисък от много добър (5,00);
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
 • да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;
 • да имат доказан с документи месечен доход под 500 лв. на член от семейството;
 • студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия.

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните:

 1. Молба – Заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на организацията – Изтегли
 2. Документ (уверение) за завършена текуща учебна година с указан успех от предходната и изрично отбелязана формата на обучение;
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Копие от Удостоверение за раждане;
 5. Служебна бележка за доходи на родителя/настойника за последните 12 месеца, издадена от работодателя на родителя/настойника или Декларация за доходи на родителя или настойника за последните 12 месеца, подписана от родителя или настойника – Изтегли

За безработни родители се представя документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от НОИ / РУСО/. За безработни се признават само редовно регистрираните в бюрата по труда.

До 31 октомври 2018 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти, след което ще ги покани на събеседване и ще подпише договор с всеки от тях.

Документи се подават на адрес:

Фондация „Подкрепа за образование“

Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“, №12, гр. София 1111

или сканирани на eлектронен адрес: office@sefbg.com.

За повече информация за стипендиите, моля вижте страницата „Условия” и „Кандидатствай” или се свържете с нас на тел. + 359 2 983 61 88.


 • Сподели